Z Prawem Łatwiej Body Wrapper

Prawidłowa reklama produktów i usług – uważaj na nieuczciwą konkurencję

Prawidłowa reklama produktów i usług – uważaj na nieuczciwą konkurencję

Reklama jest dźwignią handlu. Kto nie słyszał tego stwierdzenia niech da znać w komentarzu, ale i tak nie uwierzę! 🙂 Czym zatem będzie prawidłowa reklama? To działanie marketingowe, które nie tylko pozwoli Ci sprzedać, ale też uchroni Cię przed roszczeniami osób trzecich lub interwencją organów. Czego zatem nie robić i jak powinna wyglądać prawidłowa reklama? Sprawdź to, czytając dalszą część wpisu.

Czyn nieuczciwej konkurencji – co to takiego?

Jak to w życiu bywa, każde działanie, a już szczególnie to nastawione na zarobek, powinno być rozpatrywane w kontekście obowiązujących regulacji prawnych. Nie inaczej jest w przypadku reklamowania swoich produktów i usług. Jedną z ustaw, które należy brać pod uwagę przy opracowaniu swojej strategii marketingowej jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Każdy musi przestrzegać zasad określonych w tej ustawie. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą jak i osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę ze sprzedażą online w formie nierejestrowanej.

Co ciekawe, czyn nieuczciwej konkurencji popełnia także agencja reklamowa lub inny przedsiębiorca, który opracował nieuczciwą reklamę.

Czym jest sam czyn nieuczciwej konkurencji?

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta

Jak widzisz, definicja ustawowa jest dość ogólna i bardzo pojemna. Zwróć uwagę, że do powstania naruszenia wystarczającym może być działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, które powoduje jedynie zagrożenie (a nie naruszenie) interesów klienta. Z samej definicji de facto wiele działań można uznać za czy nieuczciwej konkurencji. Do tego dochodzą jeszcze dodatkowe przesłanki, których interpretacja może ułatwić nieco sprawę.

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.

Prawidłowa reklama nie może podpadać pod czyn nieuczciwej konkurencji

Na szczęście ustawodawca zdecydował się dać bardziej precyzyjną podpowiedź co do tego co możemy zaliczyć do nieuczciwej reklamy.

Twoja reklama nie może:

 • być sprzeczna z przepisami prawa,
 • być sprzeczna z dobrymi obyczajami,
 • uchybiać godności człowieka,
 • wprowadzać klienta w błąd i przez to wpływać na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi,
 • odwoływać się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci,
 • stanowić wypowiedzi, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji,
 • stanowić istotnej ingerencji w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.
 • Oczywiście nie obyło się bez pojęć nieostrych, które mają bardzo szeroki zakres znaczeniowy. Nie możemy jednak oczekiwać od ustawy, żeby wskazywała wyliczenia konkretnych przykładów na każdą możliwą sytuację. Brak możliwości interpretacji danej sytuacji z uwzględnieniem całego jej tła, prowadziłby do bardzo złych rezultatów.

  Reklama wprowadzająca w błąd

  Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.

  Ocenie podlega zatem także zakres i znaczenie informacji, które wprowadzały w błąd oraz sama reakcja klienta na nieuczciwy przekaz.

  Prawidłowa reklama a reklama porównawcza

  W obrocie funkcjonuje także pojęcie reklamy porównawczej. Dotyczy porównywania swoich produktów z produktami konkurencji. Mówiąc precyzyjniej, to reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta. Reklamą porównawcza stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

  Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia następujące przesłanki:

 • nie jest reklamą wprowadzającą w błąd,
 • w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu, 
 • w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena,
 • nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem, ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi, 
 • nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta,
 • w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem,
 • nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych,  
 • nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym.
 •  Zwróć uwagę, że wszystkie powyższe przesłanki muszą zostać spełnione łącznie. 

  Reklama porównawcza związana z ofertą specjalną powinna jednoznacznie wskazywać datę wygaśnięcia tej oferty lub zawierać informację, że oferta jest ważna do czasu wyczerpania zapasu towarów bądź zaprzestania wykonywania usług. Jeżeli oferta specjalna jeszcze nie obowiązuje, powinna wskazywać również datę, od której specjalna cena lub inne warunki oferty będą obowiązywały.

  Konsekwencje nieuczciwej reklamy

  Dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji niesie za sobą poważne konsekwencje. Takie działanie może odbić się mocno na portfelu, a to ze względu na możliwą konieczność wypłaty odszkodowania, zwrotu uzyskanych ze sprzedaży środków, czy kary nałożonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W grę wchodzi także odpowiedzialność karna.

  Konsekwencje działań związanych z wprowadzaniem klientów w błąd i stosowaniem nieuczciwych praktyk są opisane w kilku regulacjach prawnych, których postanowienia się wzajemnie przenikają. Jest to zatem dobry temat na odrębny wpis, który stworzę w przyszłości.

  Dla Ciebie jako osoby sprzedającej lub oferującej swoje usługi, istotnym jest z pewnością także zaufanie i reputacja, która w razie stosowania zakazanych praktyk zostanie mocno nadszarpnięta.

  Czy zdarzyło Ci się natrafić na reklamy, które wypełniały definicję czynu nieuczciwej konkurencji? Daj znać w komentarzu co o tym myślisz. 😉

  Pamiętaj, że tworzę te treści byś mógł, mogła z nich skorzystać i wynieść coś dobrego dla siebie. Daj znać, że tu jesteś serduszkiem, kciukiem w górę, komentarzem i poślij moje treści dalej w świat. Będzie mi bardzo miło. ?
  5 2 votes
  Oceń ten wpis
  Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  error

  Podoba Ci się ten wpis? Będzie mi miło, jeśli się o tym dowiem :)

  0
  Would love your thoughts, please comment.x