Z Prawem Łatwiej Body Wrapper

Działalność bez rejestracji i bez ZUS – czy to możliwe?

Działalność bez rejestracji i bez ZUS – czy to możliwe?

Ciężko powiedzieć czy głównym założeniem wprowadzenia tzw. “działalności nierejestrowej” było ułatwienie życia wszystkim tym, którzy bali się wdrożyć swój pomysł na biznes w życie czy może tym, którzy już prowadzili swój chałupniczy interes gdzieś pod osłoną nocy. Pewnym jest tylko to, że rozwiązanie, które weszło w życie 30 kwietnia 2018 r., miało odciążyć przedsiębiorczych ludzi na początku ich drogi w świecie biznesu.

Sprawdź u kogo taka działalność bez rejestracji może się sprawdzić.

Działalność bez rejestracji – a co to takiego?

Jest to rodzaj działalności, który umożliwia prowadzenie swojego biznesu bez obowiązku rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nie ma także obowiązku zgłoszenia w urzędzie skarbowym i GUS.

Z tytułu działalności nierejestrowej nie musisz płacić składek do ZUSu. To jest największa ulga. Dla tych, którzy mają pomysł na biznes, ale boją się go sprawdzić ze względu na wysokie koszty (m. in. właśnie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) jest to naprawdę świetna propozycja. Przy działalności nierejestrowej obowiązuje zwolnienie z płacenia VATu. Nie ma także konieczności opłacania co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy, choć podatek ostatecznie będzie trzeba zapłacić. Z podstawowych kosztów, ci którzy wybrali działalność bez rejestracji mogą także odliczyć opłaty na obsługę księgową. Wystarczy prowadzenie prostej ewidencji.

Brzmi pięknie? 🙂 Przyjrzyjmy się temu tematowi bliżej.

Kto może skorzystać z prowadzenia działalności bez rejestracji?

Możliwość sprawdzenia  czy posiada się żyłkę do biznesu bez ryzyka szybkiego popadnięcia w tarapaty finansowe brzmi bardziej niż zachęcająco. Niestety nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. A jak się zaraz przekonacie, nawet nie dla niewielu. Przepisy zawierają szereg ograniczeń zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych. Sprawdź zatem czy kwalifikujesz się do skorzystania z prowadzenia działalności bez rejestracji.

Podstawowe wymogi dla skorzystania z działalności nierejestrowej:

    1. dotyczy wyłącznie prowadzenia działalności przez osoby fizyczne,
    2. nie można wykonywać działalności w formie spółki cywilnej,
    3. w okresie 60 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie działalności nie prowadzono działalności gospodarczej (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej),
WYJĄTEK
Osoby, które na 12 miesięcy przed dniem 20 kwietnia 2018 r. (data wejścia ustawy Prawo przedsiębiorców w życie) nie były wpisane do CEIDG lub zostały wykreślone z CEIDG na dłużej niż 12 miesięcy przed ww. datą, pomimo prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 60 miesięcy (warunek nr 3 powyżej) mogą prowadzić działalność na zasadach działalności bez rejestracji i korzystać z jej dobrodziejstw.

4. przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, na chwilę obecną jest to więc 1300 zł,

UWAGA!
Przez przychód rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Z dotychczasowych interpretacji wynika, że od uzyskanego przychodu można odliczać koszty jego uzyskania. Oczywiście należy posiadać jakieś dowody na poniesione wydatki. Pamiętaj zatem o zbieraniu dokumentów, z których dokładnie będzie wynikać co, za ile i na co wydałeś.

5. nie może dotyczyć działalności reglamentowanej przez państwo, tj. takiej na prowadzenie, której musisz posiadać specjalne zezwolenie, koncesję czy licencję.

Nie takie trudne do spełnienia? Jasne, że nie. Te warunki spełniałby w zasadzie każdy kto zaczynałby z biznesem. Ustawodawca stwierdził więc, że co to to nie! Ograniczył pewne benefity dla określonych grup zawodowych i to w dość znaczący sposób. Chodzi przede wszystkim o VAT, NIP, ewidencje i kasy fiskalne.

Zwolnienie z VAT – czy na pewno?

Zasadą jest, że gdy prowadzisz działalność bez rejestracji (tj. spełniasz wszystkie powyżej opisane wymogi) nie jesteś podatnikiem VAT. Jednak regulacje z ustawy o VAT wprowadzają cały szereg wyjątków, które sprowadzają się do tego, że tym podatnikiem VAT jednak jesteś. O ile oczywiście zaliczasz się do wymienionych w ustawie kategorii. 

Prowadząc działalność nieewidencjonowaną, pozostajesz mimo wszystko podatnikiem VAT (a więc musisz uzyskać nr NIP i prowadzić odpowiedni rejestr sprzedaży i zakupów), jeżeli zaliczasz się do osób:

1) dokonujących dostaw:

a) określonych towarów wymienionych (lista poniżej),

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem:

energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

wyrobów tytoniowych,

samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy o VAT,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu,

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),

maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części do:

pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),

motocykli (PKWiU 45.4);

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie,

d) ściągania długów, w tym factoringu;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

LISTA TOWARÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA OD PODATKU VAT

Poz. CN Nazwa towaru (grupy towarów)
Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali
Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary objęte CN: – ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
1) proszek srebra,
2) srebro techniczne czyste,
3) srebro o wysokiej czystości,
4) stopy srebra,
5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;
– ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
1) proszek złota,
2) złoto technicznie czyste,
3) złoto o wysokiej czystości,
4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
5) stopy złota;
– ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
1) proszek platyny,
2) proszek palladu,
1 ex 71 3) proszek irydu,
4) proszek rodu,
5) platyna technicznie czysta,
6) pallad technicznie czysty,
7) iryd technicznie czysty,
8) rod technicznie czysty,
9) platyna o wysokiej czystości,
10) pallad o wysokiej czystości,
11) iryd o wysokiej czystości,
12) rod o wysokiej czystości,
13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
14) stopy platyny,
15) stopy palladu,
16) stopy irydu;
– ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych – wyłącznie:
1) złom złota,
2) odpady srebra,
3) złom srebra,
4) złom platyny,
5) złom palladu,
6) złom irydu;
– 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;
– ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:
1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,
2) wyrobów kultu religijnego;
– 7118 – Monety
2 ex 9602 Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu
3 ex 9706 00 00 Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna

Prowadząc działalność w jednym z powyższych zakresów, masz obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Działalność bez rejestracji a kasa fiskalna?

Powyższe stwierdzenie kłóci się z wizją prostego sposobu uzyskiwania dochodów na życie bez kłopotliwych formalności. Kłóci się więc z podstawowymi założeniami dla prowadzenia działalności bez rejestracji. Mimo to, dla niektórych osób obowiązek posiadania kasy fiskalnej i wszystkich związanych z tym formalności jest rzeczywistością. Wkrótce stanie się rzeczywistością dla każdego, bo zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.

Obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących dotyczy:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ,,ustawą”,

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Powyższa lista jest bardziej szczegółowa i aby móc precyzyjnie określić czy wiąże nas obowiązek posiadania kasy fiskalnej należy to sprawdzić w treści rozporządzenia ->  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH 1) z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519).

Działalność bez rejestracji – (nie)spełniona obietnica?

Wprowadzenie możliwości prowadzenia działalności bez konieczności ponoszenia obciążeń finansowych na ZUS i z pominięciem czasochłonnej  “papierkologii” jest z całą pewnością dobrym posunięciem. Stymuluje rozwój drobnych biznesów, które być może nie powstałyby bez tak zapewnionych odciążeń. Im więcej przedsiębiorców, tym większe wpływy do Skarbu Państwa z płaconych przez nich podatków. 

Dla dużej części osób działalność nieewidencjonowana będzie jednak tylko (a może aż?) zwolnieniem z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Wszelkie dodatkowe formalności, które zniechęcają niejednego śmiałka pozostają – a więc uzyskanie NIP, rejestracja jako podatnik VAT i ewidencjonowanie działalności z użyciem kasy fiskalnej.

Czy znacie osoby, które prowadzą swój biznes niejako “na próbę” w formie nieewidencjonowanej? Może sami tak działacie?

A może chcielibyście zacząć swój biznes, ale nie wiecie czy możecie skorzystać z opisanych w tym artykule ułatwień? Dajcie znać w komentarzu, a wspólnie spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie 😉 

 

5 2 votes
Oceń ten wpis
Subscribe
Powiadom o
8 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments

Cenne informacje, będę tu wpadać

Witam! Zastanawiam się nad słowem “doradztwo” – co to oznacza. Konsultacje 1:1 ? Mam zagwozdkę w przypadku wykonywania audytu – otrzymuję plik od Klienta, który analizuję i wskazuję co jest do poprawy. Nie jest to konsultacja 1:1, nie spotykam się z Klientem, nie rozmawiam z nim. Wysyłam mu tylko plik z sugestiami. Podsumowując – czy audyt zalicza się jako doradztwo?

Dziękuję serdecznie za odpowiedź. W takim wypadku aby mieć absolutną pewność, będę wnioskowała o indywidualną interpretację.

Dzień dobry 🙂 Czy Pani zdaniem “pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone” to również wyroby ceramiczne i szklane? Z góry dziękuję za odpowiedź.

error

Podoba Ci się ten wpis? Będzie mi miło, jeśli się o tym dowiem :)

8
0
Would love your thoughts, please comment.x